แจ้งเรื่องร้องเรียน

วิธีการติดต่อบริษัทฯ กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน 

1. ช่องทางไปรษณีย์ : ติดต่อ นายบัญชา  จันทรอมรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
121/58 อาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

 

2. ช่องทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ ( e-mail )
นายบัญชา  จันทรอมรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริห่าร
anticorruption@ametechnology.co.th

 

3. ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ametechnology.co.th โดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ในหัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียนบริษัท”

 

Fields with * are required.