นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

        ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องรักษาความลับ หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่นำความลับ หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ทำการซื้อขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ