ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทหลักทรัพย์ 


ชื่อย่อ 
หลักทรัพย์อ้างอิง 
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย 
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ               หน่วย
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ               บาท
อัตราการใช้สิทธิ  1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ                                           บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ  ไม่เกิน                                           หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ    ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
วันครบกำหนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 
วันใช้สิทธิครั้งแรก 
เงื่อนไขการใช้สิทธิ 

ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อ 

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง