การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

        คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน

        คณะกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง หุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง อันเรื่องสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม ในวาระการประชุม เพื่อแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ  โดยมอบหมายทางเลขานุการ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผ่าน ตลท.และเวปไซต์บริษัท ในการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมหุ้นสามัญประจำปี สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้นและสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ามาประชุมได้ด้วยตัวเองได้ โดยบริษัทได้มีการแนบเอกสารหนังสือมอบฉันทะ แนะนำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก ไปพร้อมกับหนังสือนัดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม