นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

        หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ช่วยดูแลด้านการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการดูแลจัดการ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และค่านิยม ตามนโยบายที่กำหนด โดยปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล