การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        คณะกรรมการ มีการยึดมั่นต่อการปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ควบคู่กับการมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย โดยยึดมั่นปฎิบัติตามหลักจริยธรรมที่ดี ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก อย่างเหมาะสม