งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

 

งบแสดงฐานะการเงิน (บาท) 2559 2558 2557
  (01/04/58-31/3/59) (01/04/57-31/3/58) (01/04/56-31/3/57)
       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

18,980,436.20 5,681,388.20 12,889,606.05
เงินลงทุนระยะสั้น 200,000.00    
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 49,360,293.02 36,338,442.14 11,487,483.13
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุุคคลที่เกี่ยวข้อง      
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,180,042.12 1,816,726.01 934,885.63
เงินลงทุนในบริษัทย่อย   - -
อุปกรณ์ 1,757,064.94 2,561,332.62 5,358,478.2
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 219,952.5 193,369.9 -
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 377,827.16 114,611.22 428,886.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,058,823.55 387,660 384,000
รวมสินทรัพย์ 75,134,439.49 47,093,530.09 31,483,339.03
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 12,988,202.31 8,546,306.47 4,028,822.43
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 177,160.01 406,481.87 381,617.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง   - 303,351.88
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,831,905.30 4,177,106.53 1,428,617.23
หนี้ี้สินหมุนเวียนอื่น 2,246,241.34 2,933,064.03 405,693.19
หนี้สิินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 0.00 177,160.01 583,641.89
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 1,663,669.00 857,775.02 629,149.00
รวมหนี้สิน 19,907,177.96 17,097,893.93 7,787,892.62
       
ทุุนจดทะเบียน 26,000,000.00 20,000,000.00 2,000,000.00
ทุุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า      
 - หุ้นสามัญ  20,000,000.00 20,000,000.00 2,000,000.00
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 6,579,492.00 6,579,492.00 6,579,492.00
กำไรสะสม      
- จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย 2,000,000.00 2,000,000.00 200,000.00
- ยังไม่จัดสรร 26,637,628.18 1,417,028.99 14,877,448.37
 - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1,0141.35 -884.83 38,506.04
       
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.162 1.432 2.016
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น) 200,000,000.00 20,493,200.00 1,400,000.00
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 55,227,261.53 29,995,636.16 23,695,446.41
 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 75,134,439.49 47,093,530.09 31,483,339.03

                                       

    

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บาท) 2559 2558 2557
  (01/04/58-31/3/59) (01/04/57-31/3/58) (01/04/56-31/3/57)
       
รายได้จากการขายและบริการ 168,974,024.57 130,487,071.45 48,229,234.41
ต้นทุนขายและบริการ (7,016,719.01) (9,469,765.28) (4,603,603.74)
กำไรขั้นต้น 161,957,305.56 121,017,306.17 43,625,630.67
รายได้อื่น 313,866.17 90,893.15 273,103.40
ค่าใช้จ่ายในการขาย (96,465,262.93) (62,869,799.89) (16,865,864.67)
ค่่าใช้จ่ายในการบริหาร (25,865,839.34) (22,011,780.27) (22,774,352.45)
ต้นทุุนทางการเงิน (25,518.12) (50,382.99) (73,652.35)
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย   - -
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 39,914,551.34 36,176,236.17 4,184,864.60
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (7,539,371.59) (7,543,106.73) (2,574,539.99)
กำไรสำหรับปี 32,375,179.75 28,633,129.44 1,610,324.61
     
การแบ่งกำไร(ขาดทุน)      
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 32,364,153.57 29,339,580.62 2,821,818.25
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่มีมีอำนาจควบคุม 11,026.18 -706,451,18 -1,211,493.96
  32,375,179.75 28,633,129.44 1,610,324.29
       
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.162 1.432 2.016
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น) 200,000,000.00 20,493,000.00 1,400,000.00

 

งบกระแสเงินสด (บาท) 2559 2558 2557
  (01/04/58-31/3/59) (01/04/57-31/3/58) (01/04/56-31/3/57)
       
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 21,378,961.61 15,924,049.94 13,125,914.40
เงินสดสุุทธิจากกิจกรรมลงทุน (847,913.62) (36,976.22) (830,824.68)
เงินสดสุุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (7,231,999.99) (23,095,291.57) (18,028.01)
เงินสดสุทธิ 13,299,048.00 7,208,217.85 12,277,061.71