นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

        คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ  เน้นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ โดยสร้างความน่าเชื่อถือ  โปร่งใส  เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งรักษาสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรว่ามีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และสร้างความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถ่องแท้ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้  ตระหนักถึงและนำไปปฏิบัติเป็นประจำ

        โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ