จรรยาบรรณในการบริหาร

        โดยคณะกรรมการ และผู้บริหาร มีแนวทางการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล ควบคุม การดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารและคณะทำงาน มีเจตนามุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจอย่าง ซื่อตรง และโปร่งใส อันจะทำให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จ และได้รับการยอมรับของทุกฝ่าย