วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศทางด้านการเป็นผู้นำ ความบันเทิง เทคโนโลยี ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในโลกยุคดิจิตอล โดยบริษัทได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่เหนือระดับ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก เพราะเราตระหนักถึงไลพ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เราให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาระบบจัดการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นอกจากนี้บริษัทยังมีแผพัฒนาขยายขอบเขตการลงทุนธุรกิจไปยังประเทศใกล้เคียงอีกด้วย