การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

        คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม ยึดมั่นในการดำเนินการธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้บรรลุตามแนวทางวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งได้กำหนดแนวทางปฎิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดำเนินงานโดยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม