จรรยาบรรณด้านธุรกิจ

 

 

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้ 

 • ยึดหลักนิติธรรม บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อ  การบริหารงานและการทำงานของตน 
 • มีความโปร่งใส การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า 
 • ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรมโดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสินและให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ  
 • ให้ความสำคัญต่อลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการ ควบคุมดูแลสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

 • มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทจะวางตัวเป็นกลาง  

​ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

บริษัทกำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้ 

 • มีภาวะผู้นำ ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการบริษัท
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บริษัท
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • รักษาทรัพย์สิน ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทเท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ ผู้อื่นหรือในทางมิชอบ 
 • ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันในการทำงาน 
 • เป็นพลเมืองดี ผู้บริหารและพนักงานพึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 • ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้ 
 • ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท

 • ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทาง มิชอบ